Bordi Drejtues

Bordi Drejtues i Unionit SHKK zgjidhet me votim të fshehtë nga Asambleja e Përgjithshme e Unionit SHKK, nga radhët e anëtarëve të shoqërive kursim-kredi. Ai është organ ekzekutiv i Unioni SHKK dhe përbëhet prej jo më pak se tre persona, për një periudhë të përcaktuar në aktet e brendshme rregullative.
Bordi Drejtues zgjedh kryetarin e tij dhe zëvendëskryetarin.
 
Anetaret e Bordit Drejtues te Union SHKK jane:
 • Zj. Zana Konini, Kryetare, SHKK Iniba Tirane
 • Z. Lutfi Lala, Zv. Kryetar, SHKK Shushice Elbasan
 • Z. Afrim Azuni, Zv. Kryetar, SHKK Pinet Tirane
 • Z. Namik Zeneli, Anëtar, SHKK Bestrove Vlore
 • Z. Vasil Davidhi, Anëtar, SHKK Krutje Lushnje
 • Z. Muhamet Bregu, Anëtar, SHKK Guri i mire Kuçove
 • Z. Qemal Lashi, Anëtar, SHKK HamallajDurres
 • Z. Valentin Gocaj, Anëtar, SHKK Taraboshi AM Shkoder
 • Z. Xhevdet Kapaj, Anëtar, SHKK Frakull e madhe Fier
Nje person i zgjedhur ne Bordin Drejtues duhet te permbushe kushtet e meposhtme:
 • Te jete anetare i nje SHKK-je, e cila eshte antare e Unionit SHKK
 • Te mos jete njekohesisht edhe anetar i Komitetit Mbikqyres te Unionit SHKK
 • Te mos jete subjekt i ndonje detyrimi ligjor lidhur me SHKK-në, Unionin SHKK apo ndonje institucion tjeter financiar.
Anetaret e Bordit drejtues kane nje mandat tre vjeçar me te drejte rizgjedhjeje.
Bordi drejtues i Union SHKK duhet te:
 • te mbaje pergjegjesi per administrimin e drejte te Union SHKK
 • siguroje qe respektimi i ligjit per SHKK-te, statutit dhe rregulloreve te brendshme ne fuqi mbikqyren rregullisht,
 • te vere ne zbatim vendimet e Asamblese se Pergjithshme
Kryetari i Bordit Drejtues i UNION SHKK perfaqeson Union SHKK ne marredheniet me te tretet.
 
посмотрите комедии трейлеры в хорошем качестве
последние и лучшие новости искусства в мире